logo-vignet-transparant

Algemene Voorwaarden van Harrijvan Coaching

Harrijvan Coaching wil altijd kwaliteit leveren. Wij doen ons uiterste best om goed werk te leveren dat in overeenstemming is met de geldende normen. Daar mag u ons ook altijd op aanspreken. Harrijvan Coaching is een onderdeel van Harrijvan Advies. In onderstaande algemene voorwaarden kunt u lezen wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.

1.0 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Harrijvan Coaching, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, spreekbeurten, seminars&workshops, coaching en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘coaching’.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Harrijvan Coaching.

2.0 Aanbieding en overeenkomst
2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Harrijvan Coaching.

2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Harrijvan Coaching komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding middels reply van de e-mail met akkoord. Ook komt de overeenkomst tot stand door intekening via de website www.harrijvancoaching.nl.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

3. Inschrijving & annulering door opdrachtgever
3.1 U schrijft u in voor een training/programma door een ingevuld inschrijfformulier te versturen via onze website. Ook kunt u zich inschrijven door het sturen van een e-mail. Binnen 48 uur na ontvangst van uw inschrijving, mailen we een bevestiging van ontvangst.

3.2 De eerste week na inschrijving is kosteloos annuleren mogelijk. Daarna wordt de inschrijving automatisch definitief.

3.3 In geval opdrachtgever besluit om een training, workshop, traject of coachingsprogramma te annuleren of uit te stellen, dient u dit schriftelijk te melden aan Harrijvan Coaching zodra dit besluit is gevallen. Harrijvan Coaching zal in dit geval een percentage van het overeengekomen honorarium in rekening brengen. Hierbij gelden verschillende percentages die afhangen van de termijn waarbinnen de opdrachtgever  zijn besluit mededeelt aan Harrijvan coaching. De volgende termijnen en percentages zijn van toepassing:

Bij annulering:

  • Meer dan 10 weken voor het begin van de coaching of training: 10% van de prijs.
  • 10 tot 6 weken voor het begin van de coaching of training: 30% van de prijs.
  • 6 tot 3 weken voor het begin van de coaching of training: 50% van de prijs.
  • Minder dan 3 weken voor het begin van de coaching of training: 70% van de prijs.

Bij Uitstel:

  • Minder dan 4 weken voor het begin van de coaching of training: 15% van de prijs.
  • Minder dan 2 weken voor het begin van de coaching of training: 30% van de prijs.
  • Minder dan 1 week voor het begin van de coaching of training: 50% van de prijs.
  • Minder dan 48 uur voor het begin van de coaching of training: 70% van de prijs.
  • Bij uitstel zorgt de opdrachtgever ervoor dat hij binnen 2 weken (een) nieuwe datum of data overeenkomt met Harrijvan Coaching, anders gelden de annuleringsvoorwaarden.

3.4 In geval de opdrachtgever na aanvang van de coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

3.5 In het geval van een gratis inrichtgesprek ben ik helaas genoodzaakt om een ‘no show fee’ van 97 euro te rekenen mocht het gesprek korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip worden geannuleerd.

4.0 Annulering door Harrijvan Coaching
4.1 Harrijvan Coaching heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Harrijvan Coaching betaalde bedrag binnen 14 dagen.

4.2 Harrijvan Coaching heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht of wanneer de locatie onverhoopt niet beschikbaar is. Deze nieuwe locatie zal echter altijd in de buurt (straal van 25km) liggen van de voorgestelde locatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een locatie niet beschikbaar is op de dag van de coaching of training.

4.3 Harrijvan Coaching gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training. Bij te weinig deelnemers hebben wij het recht de training te annuleren. Dit laten we minstens een week van tevoren weten.

5.0 Communicatie
5.1 De opdrachtgever zal Harrijvan Coaching steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Harrijvan Coaching noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Harrijvan Coaching apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Harrijvan Coaching aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

5.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

6.0 Wijzigingen
6.1 Hoewel Harrijvan Coaching een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Harrijvan Coaching tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

6.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

6.3 Wanneer Harrijvan Coaching instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Harrijvan Coaching steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Harrijvan Coaching behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Harrijvan Coaching gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur-uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

7.0 Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

7.2 Op alle materialen die uitgedeeld worden tijdens de coaching en training rust intellectueel eigendom & auteursrecht van Harrijvan Coaching. Het materiaal mag uitsluitend gekopieerd worden voor eigen gebruik.

8.0 Prijs
8.1 De prijzen van Harrijvan Coaching zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

8.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Harrijvan Coaching toch het recht BTW in rekening te brengen.

9.0 Betaling
9.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Harrijvan Coaching anders is aangegeven, dient betaling van de door Harrijvan Coaching verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

9.2 Indien wenselijk kunnen we een betalingsregeling afspreken. Dit dient bij de aanmelding vermeld te worden. De betaling (ook bij betalingsregeling) dient ten allen tijde voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.

9.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Harrijvan Coaching gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Harrijvan Coaching vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Harrijvan Coaching verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

10.0 Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid voor schade voor Harrijvan Coaching is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Harrijvan Coaching is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 Harrijvan Coaching is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

10.3 De opdrachtgever vrijwaart Harrijvan Coaching en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Harrijvan Coaching training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Harrijvan Coaching(op)geleverde wordt gemaakt.

11.0 Geschillen & klachten
11.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

11.2 Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend.

Contact

Praktijkadres:
Oosteinde 25A 1678 HP Oostwoud / Hoorn

 

Daarnaast coachingslocaties in Amsterdam,
Alkmaar, Haarlem en diverse andere plaatsen.

 

Coaching in Dutch and English

 

Tel: 06 - 171 03 622
E-mail: welkom@harrijvan.nl

Netwerken en vergoedingen

Harrijvan Coaching is aangesloten bij diverse coachingsnetwerken, onder andere die van Mentavitalis en Leela.

Marja Harrijvan

Ik coach ondernemers medici en professionals naar een optimale balans privé-werk door hun zelfinzicht te vergroten en hen te inspireren om authentieke en slimme keuzes te maken.

 

Door te werken vanuit de persoonlijke stijl van mensen worden keuzes duidelijker en het behalen van doelen makkelijker. Dat brengt de nodige rust en ruimte waardoor zij van grotere maatschappelijke betekenis kunnen zijn en meer ambities kunnen realiseren.